FAST BUYING, SELLING & RENTING, CALL @ 9841570333, 9851054292


Listing ID: 6280
Viewed: 746 times
A new house for sale at Gothatar Height !

Price: Rs 12,700,000

Listed by: www. homektm.com

Mobile: 9801117335, 9751002347

Email this listing to agent

City: Kathmandu
District: Kathmandu
Exact Location: Gothatar height
Address: Kandaghari
Beds: 4
Baths: 2
Floors: 3
Country: Nepal
Price: Rs 12,700,000
Elevation: East
Home Type: Flat-system
Land size: 3 aana
Access road width : 12 ft
Status: Active
Full Address: Gothatar height Kathmandu
Full Description:

काठमाडौँ गोठाटारमा भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएको ३ तल्ले घर बिक्रीमा छ | ३ आना जग्गामा बनेको, ग्राउण्डफ्लोरमा १ बेडरुम, लिविंगरुम, किचेन र एक बाथरुम, र फस्टफ्लोरमा ग्राउण्डफ्लोरको जस्तै १ बेडरुम, लिविंगरुम , किचेन र एक बाथरुम छ | टप तल्लामा एक कोठा  | पिल्लर सिस्टमको नया घर हो | १३ फिटेबाटोसंग जोडिएको छ मूल्य १ करोड 27 लाख मात्र|

 कृपया कल गर्दा लिस्टीङ्ग नम्बर भन्नुहोला:-:-  Listing No - 6280

Contact :  Raju Limbu  9801117335 / 9851117335


This listing has been posted at 21/12/2017 and updated at 21/12/2017.