FAST BUYING, SELLING & RENTING, CALL @ 9851231050, 9851065187

Viewed: 235 times, Listing ID: 6102
1 ropani commercial land for sale at Bishalnagar Kathmandu!

Per Aana: Rs 6,800,000

Listed by: Prakash Subba

9802070333

Mobile: 9802070333, 9851231050

Email this listing to agent
City: Kathmandu
District: Kathmandu
Address: Bishalnagar
Land Type: Commercial
Age Of Home: Old
Per aana: Rs 6,800,000
Elevation: East
Land size: 1 Ropani
Access road width : 11 meter
Status: Active
Full Address: Dhalku Chowk, On the way to Bhatbhatteni-Bishalnagar road. View a map of the area
Full Description: भाट्भटेनि बाट विशालनगर जाने बाटो ढल्कु मोड मा ७७ फिट मोहडा भएको चौकुना मिनेको ब्यापारिक प्रयोजन को लागि अति उपयुक्त करिब १ रोपनी जग्गा बिक्रीमा छ/ पुर्जा मा ४९६.१६ वर्ग मिटर छ, फिल्ड मा भने १ रोपनी भन्दा बडी जग्गा छ/ पूर्ण रुपमा बाटो चौड भै सकेको छ/
This listing has been posted at 21/04/2017 and updated at 21/04/2017.